НЗА-ны "Их цэвэрлэгээний 90 минут" аянд нэгдэн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.