Эцэг эхийн нээлттэй үзүүлэх ажил "Өглөөний дасгал "