Нийслэлийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэгийг шалгаруулах индексийн урамшуулал-2019