Эцэг эхийн дунд зохион байгуулсан "Аав ээж би" бухиа тэмцээн

Хавсаргасан файлууд
аав ээж би тайлан.docx,