"Монгол наадгай" "Ахлах бэлтгэл бүлгийн хүүхдийн дунд зохион байгуулсан үйл ажиллагаа