Цөм хөтөлбөр боловсруулах сургалт

SAM_1083.JPG
SAM_1086.JPG

Сургуулийн өмнөх боловсролын "СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР"-ийг  хэрэгжүүлж ажиллахад хийгдсэн ажлын тайлан

2015.02.16

 

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Үр дүн

18

24

25

26

4

1

Төлөвлөгөө боловсруулах

Арга зүйч

Өөрийн цэцэрлэгийн хүүхэд хөгжүүлэх чиглэлийг тодорхойлох

2

Цөм хөтөлбөрийг танилцуулах

Арга зүйч багш нар

3

Эрдэмтдийн онол үзэл баримтлалыг судлах

Бүх багш ажилчид

4

Үзэл баримтлалаа тодорхойлох

Бүх багш ажилчид

5

Санал асуулга явуулах / хэлэлцүүлэг/

Бүх багш ажилчид

 

Цөм хөтөлбөрийн зөвлөмжийг уншиж,судлан хамтран эрдэмтдийн онол үзэл баримтлалд өөрийн санаагаа тэмдэглэн ярилцсан

 

Өөрсдийн өмнөх үзэл баримтлал дээр болж байгаа болон цаашид сайжруулах зүйл дээр өөрсдийн саналаа оруулах талаар

 

 

 

Багш, туслах багш, ажилчид бүгд хэлэлцүүлэгт хамрагдан санал солилцож, өөрийн саналаа оруулах

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын  өмнөх үзэл баримтлалын юуг өөрчлөх, шинэчлэх тал дээр ярилцахын тулд эрдэмтдийн онол, үзэл баримтлалыг уншиж судлан, хамтдаа үзэл баримтлалыг  боловсруулах, цаашдын зорилго зорилтын талаар хүн болгоны саналыг авч хамтын оролцоог нэгтгэн хэлэлцүүлэг явуулсан. Хэлэлцүүлэгээр бидний хүүхэд хөгжүүлэх боломж бололцоо орчин нөхцөл бол тоглоомын аргаар хүүхдийг хөгжүүлж төлөвшүүлэх, үүний дагуу тоглоомжуулах, сэдэвт болон дүрт тоглоомын орчныг бүрдүүлэх гадна талбайгаа тохижуулахад эцэг эх багш хамт олноороо ярилцан 2 баг болон ажиллахаар болсон.  

Бидний эрхэмлэх зүйл

Хүүхэд эрүүл таатай орчинд, өөрийгөө илэрхийлэх, бусадтай харилцах, бусдаасаа суралцах сонирхолыг бий болгох

Үзэл баримтлал

“ Хүүхэд нь янз бүрийн арга замаар өөрийгөө илэрхийлдэг”  / Рижжио / “ Хүүхэд бол бүхэлдээ мэдрэхийг эрмэлзэгч” / Р.Штейнер /

Зорилго:  - Тоглох явцдаа өөрөө сурах, суралцах, хөгжих орчинг бүрдүүлэх

Зорилт      - Бие даан тоглох, мэдлэгээ бүтээлчээр ашиглахад суралцуулах

  • Юмсыг ажиглан учир шалтгааныг нь олж мэддэг болох
  • Бусдыг хүндэтгэх, тэдэнд туслах өөрийн хэм хэмжээнд асуудлыг шийдвэрлэдэг болгох
  • Өөрөө өөртөө үйлчлэх, эрүүл мэндээ хамгаалах, биеэ авч явах чадвартай болгох

Бидний хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа болон цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллахад анги танхимын зохион байгуулалт, хэрэглэгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх сайжруулах гадна талбайн тохижилтыг зураглал гарган баг болон хамтын хүчээр хийх эцэг эх багш ажилчид бүгд өөрсдийн санал санаачлагыг ярилцан нэгтгэн ажиллах мөн үзэл баримтлалаа боловсруулах, зорилго зорилтын талаар хэлэлцүүлэг явагдан, хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

coupons for prescription drugs eblogin.com cialis manufacturer coupon 2016