Гарын доорхи материал ашиглан сургалтын хэрэглэглэхүүн хийж багш болон нийт эцэг эхчүүддээ үзэсгэлэн гаргалаа.