Эцэг эхийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа.